دلنوشتهمدح و مرثیه

اشعار ولادت امام صادق علیه السلام

داروخانه آنلاین داروپلاس

اشعار ولادت امام صادق علیه السلام

جشن خدابه وسعت دنیامبارک است
تکرار عید دیگـر «طاهـا» مبـارک است
در لیلــــۀ ولادت پیغمبــــر عظیــــم،
میلاد علم و دانش و تقوا مبارک است
بـر «باقـرالعلـوم» کـه آیینـۀ خداست؛
دیــدار روی حیِّ تعالـی مبـارک است
عیــدِ ولادتِ ششمیـن حجّـت خــدا،
براحمد و به حیدر و زهرا مبارک است
آیین مـاست جعفــری از لطـف کبـریا
این عیدعید ماست که برما مبارک است
ما در پناه عترت و قرآن و احمدیم
زیـر لـــوای صــادق آل محمّـدیم

یـا باقـرالعلــوم! الهــی امـــام علــم
تابید روی دست تو امشب تمام علم
براین پسر که صادق آل محمّد است
تـا بامــداد روز قیــامت، ســلامِ علم
وقتـی زبان او به سخن باز می‌شود؛
پر می‌کشد به اوج سماوات،نام علم
بــر سینـۀ مقــدس نــورانیَش درود؛
آن سینه‌ای که آمده بیت‌الحرامِ علم
می‌جوشـد از عقیق لبش گوهر کمال
در می‌شود به درج دهانش کلام علم

توحیـــد زنـــده از سخــن دلربـــای او
قـــرآن، نیـازمنــد لــب جــان‌فـــزای او
گویـی رسـول سر دهد آوای «تفلحوا»
وقتی رسد بـه گوش ز منبر، صدای او
هرکس به پای کرسی درسش کندجلوس،
بر بـال جبرییـل امیـن اسـت، جـای او
جبریل نـه، ملائکه نه، جـن و انس نه؛
بایــــد کننــــد آل محمّــــد ثنـــای او
گر شاعری به شـأن خدا بوَد گفتمـی
بایــــد خـــدا قصیـده بگویـد بــرای او
مدحش بــه لـوح، بـا قلـم وحیِ کبریاست
فرقان و نور وکوثر وتطهیر و«هل اتی»ست

ای جبرییــل، تشنــۀ دریــای نــور تـو
زانــو زدنــد خیــل مـلک در حضــور تو
صدهـا مسیـح سایه‌نشینت در آفتاب،
صدهـا کلیم، پـای برهنـه بـه طــور تو
هرجا سخن زدانش و تقوا و حکمت است،
احساس می‌شـود همگـان را ظهور تو
دانـش همیشه سیر کند در مسیر تو
عرفـان همـاره شـور نـوازد به شور تو
عیسی مسیح،موسیِ عمران،خلیل،نوح
خــورده شــراب نـور ز جــام طهـور تو
هر چند قـدر و مرتبه‌ات را ندیده‌ایم
بیش از ائمه، از تو روایت شنیده‌ایم

فضـل و کمــال را سنــدِ معتبـــر تویی
نخـل قیــام کــرب و بــلا را ثمــر تویی
دریای شش دُری و سپهرِ شش آفتاب
یا پنج بحـرِ فضل و شرف را گهـر تویی
صدیــقِ اکبـرنــد امـامــان مـــا همـه؛
اما بـه صـدق، از همه مشهورتـر تویی
میزان:تو و حساب:تو، حشر و صراط:تو
قاضـی تویی،شفیع تویی، دادگر تویی
مهر تـو، روح در تـنِ پاکِ عبـادت است
شب زنـده‌دارهـای خـدا را سحـر تویی
حجّت در این مقام،تمام است بر همه
بی‌مهـر تـو نمـاز، حـرام است بر همه

تـــو وارث تمـــام علـــوم  پیمبــــری
قـــرآنِ ناطقـــی، ولـــی‌اللهِ اکبـــری
جزحق که گفته وصف تورا با زبان وحی،
از هـر چـه گفته‌انـد و نگفتنـد برتـری
بـر روی دستِ حجّت حق،باقرالعلوم
قـرآنِ ناطــق استی و فرقـان دیگـری
گـر جا نمــاز بـاز کنـی، زین‌‌العابـدین
ور سوی ذوالفقار بری دست،حیدری
تو  یـک امـام نه، تـو  تمــامِ ائمــه‌ای
تو چــارده جمــال خداونــد منظــری
شکــر خـدا کــه در کنفِ چـــارده ولی
نه مالکی نه شافعی استم،نه حنبلی

ای در کمنــد عــزم تـو لیــل و نهـارها
دادی بــه چــار  فصــل ولایـت، بهارها
قرآن زده است بوسه به لب‌هات،بارها
دادی بـه علــم بــا نفست، اعتبــارها
نــام خــوشت، قـــرار دل بــی‌قـرارهـا
هر جا که نیست پرتو علم تو تیرگی است؛
روشن ز تـوست چشمِ همه روزگارها
آن گل که رنگ و بوی تواَش نیست در بساط
صد حیف از اینکـه آب خورد دورِ خارها
«میثم»که خار توست، به گل ناز می‌کند
تنهـا زبـان بــه مـدح شمـــا بــاز می‌کند

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

شب تجلی عشق و عقیده است امشب

شب ظهور هزاران سپیده است امشب

گلی به گلشن یاسین شکفته شد که فلک

نظیر چهرۀ او را ندیده است امشب

دمید صادق آل رسول همچون ماه

مهی که آینه دار سپیده است امشب

سپهر علم و فضیلت دوباره نورانی است

ستارۀ سحر ما دمیده است امشب

حضور حضرت باقر فرشتۀ رحمت

برای عرض تهیت رسیده است امشب

به “ام فروه” بیا تهنیت بگو که گلش

به مهد مهر و وفا آرمیده است امشب

به پاس مقدم این گل نثار کن صلوات

که درخور صلواتی حمیده است امشب

همان گلی که خدا را ستود و مرغ سحر

صدای زمزمه اش را شنیده است امشب

خوشا کسی که خداوند عاشقانش را

برای خدمت او برگزیده است امشب

ز باغ دانش او سوی تشنگان علوم

نسیم رحمت و دانش وزیده است امشب

همیشه پیرو  این مکتب پر از نور است

کسی که جام ولایت چشیده است امشب

چو یاد اوست عبادت به یاد حضرت او

دلم به سوی خدا پر کشیده است امشب

بیا و سر به حریم مقدسش بگذار

که مرغ دل به مدینه پریده است امشب

بگو به خلق «وفائی» چراغ دانش را

خدا ز جلوۀ او آفریده است امشب

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

چون از افق برآید انوار صبح صادق

در پاى سبزه بنشین با همدمى موافق

شد موسم بهاران پرلاله کوهساران

بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق

بلبل که در غم گل مى کرد بى قرارى

شکر خدا که معشوق آمد به کام عاشق

یک سو نشسته خسرو در بزمگاه شیرین

یک سو نهاده عذرا سر در کنار وامق

ابر بهار گسترد دیباى سبز در باغ

باد از شکوفه افکند بر روى آب قایق

بر آستان معشوق تسلیم شو که آن جا

صاحبدلان نهادند پا بر سر علایق

زد بلبل سحرخیز فریاد شورانگیز

کاى مست خواب غفلت و اى بنده ی منافق

شد وقت آن که خوانند حمد و ثناى معبود

شد گاه آن که نالند در پیشگاه خالق

از بوستان احمد بگذر که بلبل آن جا

بر شاخ گل سراید وصف جمال صادق(علیه السلام)

نور جمال صادق چون از افق برآمد

شد صبح عالم آراش بر شام تیره فایق

از شرق و غرب بگذشت نور فضایل او

چون آفتاب علمش طالع شد از مشارق

تن پیکر فضایل، جان گوهر معانى

دل منبع عنایات رخ مطلع شوارق

همچون صدف ز دریا دُرهاى حکمت اندوخت

چون گوهر وجودش شایسته بود و لایق

بر پایه کمالش محکم اساس توحید

از پرتو جمالش روشن دل خلایق

خورشید برج ایمان، شمشاد باغ امکان

گنجینه کمالات، سرچشمه حقایق

هادى شوند یکسر گر لحظه اى بتابد

نور هدایت او بر جسم هاى عایق

بر لوح سینه اوست آیات حق هویدا

وه! وه! عجب سوادى است با اصل خود مطابق

افکار تابناکش روشن تر از کواکب

اندیشه هاى پاکش خرّم تر از حدایق

آیین جعفرى را بگزین که دردمندان

درمان خویش جویند از این طبیب حاذق

شاها «رسا» ندارد جز اشتیاق رویت

بنماى رخ که خلقى است بر دیدن تو شایق

در عرصه قیامت دست از تو برنداریم

کاندر شفاعت توست ما را رجاى واثق

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

نگاه کن جَلواتِ کتاب ناطق را
به کوه طور ببین سجده‌ی شقایق را
امام پنجم شیعه پدر شد و حالا
گرفته در بغل خویش امام صادق را
ز گوشه‌ی لبش، از خنده‌اش عسل ریزد
به جای نقل، خدا بر سرش زُهَل ریزد

مدینه بود و شبی مثل ماه، نورانی
شبی که گشت زمان غرقِ نور افشانی
شبی که حضرت باقر لبش شکوفا شد
نداشت مثل همان شب مدینه دورانی
خبر رسید ملائک به شور آمده‌اند
ز عرش روی زمین سمت نور آمده‌اند

مدینه شاهد مولود بی‌نظیر شده
عروس حضرت زهرا به او اسیر شد
به کف گرفته علوم تمام عالم را
مرید جاذبه‌هایش ابابصیر شده
کرامت و حسناتش شبیه حیدر شد
بلاغتِ نفسش هم، زُراره پرور شد

تولدش خبر از نورگستری دارد
شرافت قدمش ذره پروری دارد
ملائکه همه در عرش یک صدا گفتند
عروس حضرت زهرا چه گوهری دارد
چه گوهری، که ربوده‌است قلب عاشق را
به صولتش زده حق مُهر و مومِ حاذق را

کرشمه‌های نگاهش بهشت می‌سازد
برای دلشده‌ها، سرنوشت می‌سازد
خودش حرم که ندارد، ولی دل ما را
شبیه صحن و سرا خشت خشت می‌سازد
شمیم عطر تنش بوی یاس را دارد
تمام زندگیش بوی ربنا دارد

به یمن مقدم صادق، خزان تمام شد و
رسیده موسم شادی و، غم حرام شد و
رسیده‌اند همه بهر تهنیت از عرش
مسیر خانه‌اش امروز ازدحام شد و
همینکه بوسه ز پایش فرشته می‌چیند
ترانه روی لب جبرئیل می‌شیند

رسید و جامعه را شیعه کرد و انسان کرد
مطیعِ امر خدا را شبیه ِ سلمان کرد
لطافت از نفحاتش چکید و، عالم را
به خلصت نبوی یک شبِ مسلمان کرد
رسید و داد خدا دست او شفاعت را
نوشته‌اند به خاک رهش هدایت را

نوشته‌اند به وصفش شفاعتش حتمی است
گدا که داشته باشد کرامتش حتمی است
به ما که شیعه‌ی اثنی‌عشر شدیم، حتماً
به حشر و محشر کبری عنایتش حتمی است
مسیر خانه‌اش از آسمان گذر دارد
بدیهی‌است که از عرش هم خبر دارد

🔸شاعر:
#رضا_باقریان

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منبرت کرسی فقه همه عالم شد
فاصله تا به خدا با سخنانت کم شد

خوار جهل از تو و فیض تو گل مریم شد
هر که پامنبری ات شد به خدا ادم شد

هر که علامه ی دهر است غلامت بوده
پیرو مکتب علمی هشامت بوده

زلف صد پنجره را رو به خدا واکردی
با غلامان خودت کار مسیحا کردی

درس تاریخ شد و حل معما کردی
شیعه را ناب ترین مکتب دنیا کردی

پرچم شیعه بلند است به احکام شما
علم عالم شده تسلیم به اسلام شما

یک ورق درس تو توحید مفضل می شد
عشق در مسأله ی جابرتان حل می شد

ذره پای تو به خورشید مبدل می شد
بی حدیث تو کلام همه مهمل می شد

با تو قران خدا کاغذ خاموش نشد
راه سر منزل مقصود فراموش نشد

تازه شد حرف خداوند به قال الصادق ع
علما شرح نوشتند به قال الصادق ع

حنفی ها همه گفتند به قال الصادق ع
راست گویی شده پیوند به قال الصادق ع

تا ابد مرجع توضیح مسائل هایی
قبله ی جامع علمی همه دل هایی

نور در مسجد چشمان تو معنا گردید
نار بر یار تو بردأ و سلاما گردید

هر که از چشم تو افتاد یهودا گردید
خانه ات مدسه ی حضرت زهرا س گردید

به موازات علی راه نشان می دادی
راه را با ولی الله نشان می دادی

🔸شاعر:
#حسن_کردی

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

زائر

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن